Gerçek Kişiler

GERÇEK KİŞİLER ( Şahıs Firması )

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 48. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.
A) KAYIT
1.
Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası), ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
3. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
4.
Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
5. Faaliyet konusu ikraz atçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikraz atçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli - 2 nüsha)
Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
Not.1: Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi en az 100.00 TL olarak belirtilmeli, 5.000 TL üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamı karşılayacak malvarlığına sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.(banka hesap bildirimi,araç ruhsatı,tapu gibi) Not.2: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmecili şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan ticaret siciline tescil ve ticaret odasına kayıt yapılamamaktadır.
B) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
1. Dilekçe (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi
3. İş adresi, ev adresi değişikliği ve şube açılması için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe Örnekler:
Şube Açılışı (Merkezi İstanbul dışında olan Gerçek Kişi İstanbul şube açılışı)
Halefiyet
Meşgale ve Unvan Değişikliği
C) SİGORTA ACENTELIĞI
1.
Dilekçe
2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
3. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi
D) SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ
1.
Dilekçe
2. Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)
E) TİCARETİ TERK
1.
Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2.
Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli,
dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır
➤ Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017