Kısmi Bölünme

KISMİ BÖLÜNMEDE İŞLEM VE UYGULAMA SIRASI

1.Aşama:
Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bölünme sözleşmesinin/taslağının kabul edildiği genel kurul; bilirkişi raporu ve mahkemenin bilirkişi atama yazısı; bölünme sözleşmesi ibraz edilmelidir.
1. Bölünen/devreden şirketin veya ortaklarının iktisap ettiği payların hangi tarihten itibaren bilanço karına hak kazanacağının sözleşmenin kabul edildiği genel kurulda belirtilmesi gerekmektedir.
2. Bölünme sözleşmesi 16.9.2003 tarih 25231 sayılı resmi gazetede yayımlanan bölünmeye ilişkin tebliğe uygun olmalıdır.
2.Aşama:
Kısmi bölünme yolu ile devrolan şirket sermayesinin azaltılmasının, devralacak şirketin ise sermayesinin artırılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerini içeren genel kurul tutanağı ve ekleri ibraz edilmelidir.
1. Kısmi bölünme yolu ile ayni sermaye karşılığı elde edilen hisseler ayni sermaye koyan şirkette kalabileceği gibi şirketin ortaklarına da verilebilir. Ortaklara intikal ettirilmesi halinde bölünen/devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekebilir. Bu halde TTK.’nun 396,397 ve 398.maddelerinde yer alan prosedür uygulanır.
2. Kısmi bölünme yolu ile ayni sermaye karşılığı elde edilen hisseler şirket ortaklarına dağıtılmayıp devreden şirketin iştirakler hesabına kaydedilmekte ise bu durum sermaye azaltılmasına yol açmayacağından TTK.’nun 396,397 ve 398.maddelerinde öngörülen işlemler aranmaz. En az sermaye azaltımı miktarında, sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak ve isteğe bağlı şekilde nakit olarak veya şirket bilançosunda yer alan hesapların müsait olması ve 3.şahısların haklarını zedelememesi şartıyla, öncelikle şirketin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği sermaye ve kar yedeklerinden karşılanması sureti ile sermaye artırımı yapılması da mümkündür. Bu halde de TTK.’nun 396,397 ve 398.maddelerinde öngörülen işlemler aranmaz.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017