Tarihçe

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası,

1989 yılının Aralık ayında Hakkâri ilinden arındırılarak 1990 yılında 327 oda üyesi ile kurulmuş olup 2017 yılına kadar 5 yönetim kurulu değiştirmiştir. Temmuz 1997 yılında Şemdinli ilçesinin tacir kayıtları da Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı bünyesinden alınıp odamız bünyesine alınmıştır. Şuan Şemdinli ilçesine ait odamızda 171 üyemiz ve 167 aktif üyemiz bulunmaktadır.

2017 itibariyle 921 üyesi olan odamız 914 aktif üye ile faaliyetlerine devam etmektedir.

5174 sayılı yasanın 4. maddesinde tarifi bulunan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tenasüdü korumak ve bu kanunda yazılı hizmetleri görmektedir. Üyelerinin ticari ve sanayi faaliyetleri sırasında gerekli olan menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının tasdiki, yed’i vahit ve tek imalatçılık belgeleri, bilirkişi ve eksper raporları, kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren tasdik ve şerhler, ticari kefalet tasdikleri, sınai ve ticari mahiyette belge ve kapasite raporları, tahsis ve sarfiyat belgeleri, kalite yeterlik ve numune belgeleri, kayıtlı üyelerinin imzalarının tasdiki, oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, yerli malı belgesi, ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere ticaret ve sanayi erbabının mahrem olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar, iş makineleri tescil belgesi, ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetleri sunmaktadır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 24. maddesinin “Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bir Ticaret Sicili Müdürlüğü kurulur.” hükmü gereğince Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü aracılığı ile, yeni kurulan Şahıs, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatif gibi gerçek ve tüzel kişilere ait kayıtlar yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunun ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait yasal işlemler, genel kurul toplantı tescilleri, yönetim kurulu kararlarının tescilleri, hisse devirleri, sermaye artırımları, ana sözleşme değişiklikleri, ticari işletme rehni gibi işlemlerin tescilleri yapılmaktadır.

Kayıtlı üyelerini işleri gereği istedikleri belge, bilgi, ekspertiz ve kapasite raporlarının düzenlenmesinin yanı sıra; mesleki ahlakı ve tenasüdü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline getirmek gibi konularda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bulunduğu şehirde konumu gereği her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde yer almakta ve bu tür etkinliklere 5174 sayılı yasanın elverdiği ölçüde maddi ve manevi katkılarda bulunmaktadır.

Yüksekova’nin ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası bugün bölgenin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017