Güncel Haberler

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) 14. ETAP DESTEKLERİ

  • 22.12.2020
  • ytso

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no'lu tebliğler yayımlanmıştır.

 

Başvurular uygulama rehberinin yayınlandığı 07.11.2020 tarihinden itibaren başlayıp, 06.03.2021 tarihinde sona erecektir.

 

Konuyla ilgili Tebliğ ve Uygulama Rehberine Burdur Valiliği / İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

BİLGİ NOTU

 

Konu: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.

Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Konuları Nelerdir?

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

• Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

• Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

• Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

o Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

o Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

o Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

o Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

o Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

o Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

o Kanatlı Kesimhane Yatırımları

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas

Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL

Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

• İnşaat işleri alım giderleri,

• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

program kapsamında desteklenebilecektir.

 

BİLGİ NOTU

 

Konu: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 Hibe Desteği verilecektir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 60 (Altmış) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.

Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Konuları Nelerdir?(*)

• Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)

• Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

• Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

• El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)

• İpek Böceği Yetiştiriciliği,

• Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

• Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)

• Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(*) Başlıklar altında yer alacak yatırım konuları alt başlıkları ve kriterler yayınlanacak olan Uygulama Rehberi ile detaylı olarak belirlenecektir.

(**) Bu başlık altında sadece Kırsal Alan’da yer alacak yatırım başvuruları kabul edilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir.

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

• İnşaat Yapım Giderleri

• Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017