Anonim ve Ltd Şir. ve Şirk. Topluluğu Denetçileri

ANONİM ŞİRKETLER


* 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 329 ile 563. maddeleri arasında düzenlenmiştir

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

* Unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

* Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

* Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

* Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz.

* Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. Amaç ve konuda yazılı sektörlerin tamamının unvanda yer almasına gerek yoktur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

* Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

* Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir.

* Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

* Ticaret Şirketlerinin sona ermesi ancak tasfiye ve tasfiye sonu, mahkeme kararı ile mümkündür. Şirketin kaydının Vergi Dairesinden silinmiş olması ticaret sicilinden de silindiği anlamına gelmemektedir.

*** Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.***

Sigorta Şirketlerinin asgari sermayeleri:

 

1. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

2. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

3. Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.

4. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

 

Özel Güvenlik Şirketlerinin Kuruluşu

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun m. 5 “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir”


***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!!

 

***Geçici Koruma Altındaki Yabancılar Hakkında Duyuru***

11 Nisan 2014 tarihi itibarıyla tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 91 inci maddesi, geçici korumayı düzenlemektedir. Buna göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanabilecek geçici korumayla ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğiyle, 28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyetinden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınmıştır. Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” düzenlenmektedir. Bu kimlik belgesi; a. Söz konusu yabancıya Türkiye’de yasal olarak kalış hakkı sağlamaktadır. b. Herhangi bir harca ve ücrete tabi değildir. c. 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir. d. Türk vatandaşlığına başvuru ya da geçiş hakkı sağlamaz. e. Söz konusu yabancıya ait yabancı kimlik numarasını içermektedir. Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında tahsis edilecek yabancı kimlik numarası ile söz konusu yabancılar sosyal ve hukuki işlemlerini yürütebilmektedir.


UYARI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri Raporların Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu m. 45, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.42-43-44, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik m. 2-3-21 ila 32 nci maddeler, 36 ila 38 inci maddeler, 79 ila 82 nci maddelerine uygun olması ve yasak işlerde rapor düzenlenmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.ANONİM ŞİRKET KURULUŞ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Kuruluş bildirim formu (Sözleşmenin noter onayından önce form Mersis üzerinden çıkartılıp ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha)

4. Noter tasdikli esas sözleşme (1 asıl 2 fotokopi)

5. Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

6. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu (Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabet Kurumu adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir.) 

7. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün ödendiğine ve bloke altına alındığına dair banka mektubu. (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – yetkililerin resimleri bulunmalıdır)

9. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

10. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

12. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

13. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

14. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge.. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

15. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.(1 asıl 1 fotokopi)

16. Vergi dairesinden alınan potansiyel vergi numarası çıktısı.

17. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

18. Denetçi varsa, üzerinde TC numarası yazılı denetçiye ait kimlik fotokopisi tescil esnasında Müdürlüğümüze verilmelidir. 


 AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

 

Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu,

 

Özel kanunlarda, sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin esas sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline, gemi siciline, trafik siciline, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

 

Merkezi Adana dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler

 

Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi

 

Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı yetki belgesi

 

Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

 

Esas sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.


ÖNEMLİ UYARI: Şirket kuruluşunda sözleşmenin adres bölümü yazılırken en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden adres tespiti yazısı almadan yazılmasıdır. Şirket sözleşmesinin adres bölümünde yazılan adresle, ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den adres tespiti yazısı almanız önemlidir.YABANCI SERMAYELİ ORTAĞI BULUNAN ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR 


1. Şirketin kurulu bulunduğu devletin kanunlarına göre , Apostil Şerhini içeren faaliyet belgesi (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi) Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.

2. Yabancı ortak tüzel kişi ise şirketin, Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

3. İştirak eden şirketi yeni kurulacak şirkette temsil edecek olan gerçek kişinin pasaport sureti.(2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

4. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)

5. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Aslı ve 1 Adet Noter Onaylı Tercümesi) 

Eğer bu belge yabancı bir ülkede çıkarılacak ise Apostil Şerhini içermesi veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış aslı ve Tercüme edilmiş nüshasının gelmesi lazımdır.

Yabancı uyrukluların vergi dairesinden alınmış geçici Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ibraz etmek zorundadır.


TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli Anonim Şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan Anonim Şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI TÜRLERİ


  Anonim Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:

1. Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

2. Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

3. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, TTK m. 454 e göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.

4. Çağrısız Toplantı: Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. 

 

Not: İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

 

Not: Elektronik ortamda genel kurul toplantısının yapılması ve karar alınması, 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

 

GENEL KURULLARDA TOPLANTI ZAMANI

Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu; imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde genel kurul tarafından imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette esas sözleşme değişikliğine karar verilmesi halinde, anılan karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu süre sonuna kadar imtiyazlı pay sahipleri toplantıya çağrılmazsa, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden isteyebilir. Çağrıya rağmen süresi içinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır. Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde bu amaçla yapılacak genel kurul toplantıları, ancak bu izin alındıktan sonra yapılır.TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. 

Toplantının, şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir. 

Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER

1. Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

2. Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, TTK M. 410/2 maddesine göre, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.

3. Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan veya esas sözleşmede öngörülmesi halinde daha az sayıdaki pay sahiplerince oluşturulan azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir.

4. Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yönetim kuruluna yaptıkları başvurunun kabul edilmesine rağmen kırkbeş gün içerisinde toplantı çağrısının yönetim kurulu tarafından yapılmaması halinde azlık pay sahipleri, genel kurulu toplantıya çağırabilir.

5. Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilmesi veya yedi iş günü içerisinde olumlu cevap verilmemesi üzerine TTK m. 412 gereğince mahkemece atanmış kayyım tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir.

6. Tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları, görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

7. Süresi içerisinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılmaması üzerine, TTK m. 454/2 maddesi uyarınca mahkeme tarafından yetkilendirilen imtiyazlı pay sahiplerinden her biri, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu toplantıya çağırabilir.GENEL KURULDA ÇAĞRI USULÜ


Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri hakkında TTK m. 368’deki, ortaklara taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle toplantı gününün bildirilmesine ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

Azlığın istemi üzerine, TTK m. 420/1 uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN TOPLANTIDA BULUNDURULMASININ ZORUNLU OLDUĞU DURUMLAR


Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun (şirketin amaç ve konu maddesinde yapılacak değişiklikler) değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.


Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.GENEL KURUL


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun Cetveli)

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise:

7. Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamın ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

8. İlk defa yetkili olarak atanacak kişilerin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 aslı 1 fotokopi). Şirketin devam eden müdürleri için imza beyannamesi istenmemektedir. Ayrıca sicil dosyası içinde şirket unvanı altında imza beyannamesi var ise müdürlüğümüze yeniden imza beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

9. Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

10. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

11. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

12. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen SADECE BİR GERÇEK KİŞİNİN adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı noter onaylı (1 asıl 1 fotokopi) Not: Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üye sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir. 

13. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri  Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

14. Yabancı uyruklu tüzel imza yetkilisi / yönetim kurulu üyesi girişi var ise genel kurul tutanağında vergi numarası belirtilmelidir.

15. Denetçi Seçiminde üzerinde TC numarası yazılı denetçiye ait kimlik fotokopisi tescil esnasında Müdürlüğümüze verilmelidir. Ayrıca Denetçi Seçimi başlığı altında yazılı olan hususlara ilişkin bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı müdürlüğümüze verilmelidir. Bu beyan olmadan denetçi tescil edilmeyecektir.


***Önemli Not: Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönergeyi hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

***Önemli Not: Müdürlüğümüze sunulacak genel kurul kararları mevzuatta tescil edileceği açıkça yazılı ise tescil işlemi yapılacaktır. Yasa hükümlerinde açıkça tescili öngörülmemiş hususlarda talebe binaen tescil işlemi yapılamaz. Böyle durumlarda müdürlüğümüzce “Tescile tabi husus bulunmamaktadır” şeklinde ilgilinin talep dilekçesine şerh düşülür, tescil yapılmaz.

***Önemli Not: Yönetim kurulunu devre dışı bırakacak, sorumluluğunu tamamen ortadan kaldıracak, şirketin iş ve işlem yapma yetisini kısıtlayacak şekilde şirket sözleşmesi değişikliği ve genel kurul kararlarına ilişkin tescil talepleri kabul edilmeyecektir (TTK m. 370,371,375,408,623,625,629; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 23.11.2015 tarih 50035491-431.04 sayılı yazısı gereğince)


UYARI: Yönetim kurulu seçimi tescilinde, şirkete yönetim kurulu atanması ve yönetim kurulu üyesinin görevinin sona ermesi ilgili işletmeler/ şirketler işyeri bildirgesi ile bizzat ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Müdürlüğümüzce böyle bir bildirim yapılmamaktadır. Cezai işlemlere maruz kalmamak için yönetim kurulu ataması tescilinde bu bildirimlere üyelerimizce dikkat edilmesi ve bildirimlerin süresinde bizzat üyelerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir.DENETÇİ SEÇİMİ


Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir. Ancak kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

Denetçinin, mahkemece azledilmesi ve/veya atanması hallerinde, mahkeme kararı da gösterilerek yeni seçilen denetçi ve/veya azil olgusu tescil edilir.

Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. Denetçi fesih ihbarında bulunduğu takdirde, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürler, mahkemece atama yapılana kadar görev yapmak üzere hemen geçici bir denetçi seçer ve bu hususu tescil ettirir.

Ana şirket genel kurulunda topluluk denetçisi ayrıca seçilmemişse, ana şirketin denetçisi topluluk denetçisi olarak tescil edilir.

Tescilde, denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.

On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.

Aşağıda sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin beyanı alınmadan, denetçi tescil edilmez.


Denetçi;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa.TÜZEL KİŞİ ADINA, TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN GERÇEK KİŞİNİN BİLDİRİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA


Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında, görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca tutanakta tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir. Buna ilişkin karar örneği ektedir. 

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ve temsil ilzam yetkisi belirlenmedi ise tüm yönetim kurulu üyelerine ait şirket ünvanlı imza beyannamesi. Temsil ilzam yetkisi belirlendi ise sadece temsil ilzam yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanlı imza beyannamesi

Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde bunların bu göreve aday olduklarını veya görevi kabul ettiklerini belirten imzaları noterden tasdikli yazılı beyan.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ


1. Sermaye azaltımı dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına ilaveten iki nüsha tadil tasarısı eklenmelidir. Tadil tasarısının genel kurul tutanağı içerisinde yer alması mümkündür.

2. Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.SERMAYE ARTIRIMI


Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir.

Anonim şirketlerde, sermaye artırımının tescili; esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından şirket merkezinin bulunduğu yer müdürlüğünden istenir.

Sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul ya da yönetim kurulu karan ve alınmışsa izin geçersiz hale gelir ve bu hususu doğrulayan müdürlüğün yazısının ilgili bankaya verilmesi üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir.

Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahnamenin tescili için müdürlüğe başvurulması gerekir.

***Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi/nakdi artırım yoluyla sermaye artırılamaz (TTK m. 462/3).

 

 Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir;

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ve Hazırda Bulunanlar Listesinin (Hazirun cetveli) (1 asıl 2 fotokopisi); kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği.(1 asıl 2 fotokopi)

4. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir değişik şirket sözleşmesi metni.

5. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca TTK m. 457'e göre düzenlenmiş beyan.

6. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı (raporda, sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK m. 376 ya göre korunduğu ifadesi yer almalı raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosu na yer verilmeli). Not: (Sermaye arttırımı ortak alacaklarından karşılanıyorsa Mali Müşavir raporunda ortak alacakları hesabında yer alan tutarın NAKDİ BORÇLANMADAN kaynaklandığı açıkça belirtilmelidir. Ortak alacakları nakdi borçlanmadan kaynaklanmıyorsa Mahkemece atanan Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Atama Yazısı ibraz edilmeli)

7. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

8. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.

9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

11. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.

12. Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün bankaya yatırıldığını ve bloke edildiğini gösterir banka mektubu.

13. Esas sermaye sistemini benimsemiş şirketlerde Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş şirketlerde ise yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

14. Sermayenin onbinde dördünün yani 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına ödeme yapmaları gerekmektedir. (Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabet Kurumu adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir.) 

Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 73/1-d bendinde belirtilen (sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu) rapor aranmaz.

Artırılan sermaye maddesinin yeni şeklinde ortakların paylarının yazılmaması halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI 


Şarta bağlı sermaye artırımına dayanak olan şirket sözleşmesi değişikliğine ilişkin tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği ve Hazırda Bulunanlar Listesinin (Hazirun cetveli) (1 asıl 2 fotokopisi)

4. Şarta bağlı sermaye artırımına imkân sağlayan şirket sözleşmesi değişiklik metni.

 

Şirket sözleşmesi değişiklik metninde aşağıda belirtilen olgular yer almalıdır:

Şarta bağlı sermaye artırımının itibari değeri.

Payların sayıları, itibari değerleri ve türleri.

Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek gruplar.

İmtiyazlı payların bulunması halinde, konuları ve bunlara bağlanan haklar.

Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğu ve bunun miktarı.

Varsa yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamalar.

Değiştirme ve alım hakları içeren tahviller ile benzeri borçlanma araçları öncelikle pay sahiplerine önerilmiyorsa, değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartları ile ihraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esaslar. SERMAYE AZALTILMASI


A) Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir;

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği ve Hazırda Bulunanlar Listesinin (Hazirun cetveli) (1 asıl 2 fotokopisi)

4. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni.

5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor.

6. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı.

7. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri.

8. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri.

9. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

Sermaye azaltımı yapan şirketin denetime tabi olması halinde; sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir.

Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ile alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmaz. 


B) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de müdürlüğe verilir;

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği ve Hazırda Bulunanlar Listesinin (Hazirun cetveli) (1 asıl 2 fotokopisi)

4. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin bankaya ödendiği ve bloke altına alındığına dair banka mektubu.

5. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni.

6. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

7. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi) ÖNEMLİ UYARI:


1)Tescil esnasında en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir.

2) Yeni Mersis sisteminde adres girişleri manuel olmadığından AKS sisteminin bağlantısından adresinizi kontrol etmeniz, adresinizin kayıtlı bulunduğu Belediye'den son güncel adres bilginizi almanız gerekmektedir.BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şirket merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde şirketin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.)


ÖNEMLİ UYARI:

Yeni Mersis sisteminde adres girişleri manuel olmadığından AKS sisteminin bağlantısından adresinizi kontrol etmeniz, adresinizin kayıtlı bulunduğu Belediye'den son güncel adres bilginizi almanız gerekmektedir.ŞUBE AÇILIŞI


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)

4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

5. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin merkez sicil müdürlüğünce onaylı bir örneği

6. Merkezin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 120 nci maddesine göre)

7. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi

8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)ŞUBEYE TEMSİLCİ/MÜDÜR ATAMASI


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şubeye temsilci atamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Şubeye atanan temsilci/müdürün şube unvanı altında imza beyannamesi (Şirketin devam eden müdürleri için imza beyannamesi istenmemektedir. Ayrıca sicil dosyası içinde şirket unvanı altında imza beyannamesi var ise müdürlüğümüze yeniden imza beyannamesi verilmesine gerek yoktur.)

5. Şubeye atanan temsilcilerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

6. Şirketin merkezinde yapılan en son tescilin ve son yönetim kurulunun seçimine ilişkin tescilin yayımlandığı sicil gazetesi örnekleriŞUBEYE ATANMIŞ TEMSİLCİ/MÜDÜRÜN İPTALİ/AZLİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şubeye atanmış temsilci/müdürün yetkilerinin sonlandırıldığına dair Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Şirketin merkezinde yapılan en son tescilin ve son yönetim kurulunun seçimine ilişkin tescilin yayımlandığı sicil gazetesi örnekleriŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube unvan değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Şirketin merkezinde yapılan en son tescilin, son yönetim kurulunun seçimine ilişkin tescilin yayımlandığı sicil gazetesi örnekleri

5. Şirketin merkez unvanı tür değişikliği, birleşme, bölünme ya da başkaca sebeplerle değişmişse unvan değişikliğine ilişkin tescilin yayımlandığı şirketin merkezinin sicil gazetesi örnekleriŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube adres değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Şirketin merkezinde yapılan en son tescilin ve son yönetim kurulunun seçimine ilişkin tescilin yayımlandığı sicil gazetesi örnekleriÖNEMLİ UYARI:

1) Tescil esnasında en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir.

 

2) Yeni Mersis sisteminde adres girişleri manuel olmadığından AKS sisteminin bağlantısından adresinizi kontrol etmeniz, adresinizin kayıtlı bulunduğu Belediye'den son güncel adres bilginizi almanız gerekmektedir.BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şubenin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde şirketin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.)


ÖNEMLİ UYARI:

1)Tescil esnasında en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir.

 

2) Yeni Mersis sisteminde adres girişleri manuel olmadığından AKS sisteminin bağlantısından adresinizi kontrol etmeniz, adresinizin kayıtlı bulunduğu Belediye'den son güncel adres bilginizi almanız gerekmektedir.ŞUBE KAPANIŞI


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

4. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti

5. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN ADANA’YA MERKEZ NAKLİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin merkez sicil müdürlüğünce onaylı bir örneği

4. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi

5. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı) (esas sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 asıl 2 fotokopi)

6. Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (1 asıl 2 fotokopi)

7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

8. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun cetveli)

9. Eski sicil müdürlüğünden alınmış merkezin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 111 inci maddesine göre)

10. Merkez nakli tescili ile birlikte temsil yetkisi verilenlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi). Şirketin devam eden müdürleri için imza beyannamesi istenmemektedir. Ayrıca sicil dosyası içinde şirket unvanı altında imza beyannamesi var ise müdürlüğümüze yeniden imza beyannamesi verilmesine gerek yoktur.)

11. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

12. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)

13. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)


ÖNEMLİ UYARI:

1) Tescil esnasında en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir.

2) Yeni Mersis sisteminde adres girişleri manuel olmadığından AKS sisteminin bağlantısından adresinizi kontrol etmeniz, adresinizin kayıtlı bulunduğu Belediye'den son güncel adres bilginizi almanız gerekmektedir.YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir kişi belirlenmesi ve bu yabancı kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi

5. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

7. Yeni dönemde, genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir; aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir.TEMSİL VE İLZAM KARARLARI


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. İlk defa yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi ibraz edilmeli kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir. ***Şirketin devam eden müdürleri için imza beyannamesi istenmemektedir. Ayrıca sicil dosyası içinde şirket unvanı altında imza beyannamesi var ise müdürlüğümüze yeniden imza beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

5. Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge


NOT:

Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.

Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE UYGULAMASI


(TTK M. 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Yönetim Kurulu Kararı ile alınabilecektir.

Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıdaki gibidir;


1-) Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

Esas sözleşme değişikliği, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.

2-) Yönetim Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. 

(iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)

3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. 

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır. 

- Temsil ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunularak sınırlı yetkililerin atandığı kararda iç yönergede sayılan yetki kapsamı yer almamalıdır. Sadece iç yönerge tarih sayısına atıfta bulunulmalı iç yönerge içinde geçen yetkinin sınırlarını belirleyen cümleler temsil ilzam kararında yeniden yazılmamalıdır.

- İç yönergede bulunan sınırlı yetkileri kullanacak kişilerin atandığı temsil ilzam kararında şirketi HER HUSUSTA HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN temsil ve ilzam edecek yönetim kurulu üye / üyelerinin isimleri ve temsil ilzam yetkisi bulunması gerekmektedir.


NOT:Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.TEMSİLE YETKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMUNDA İBRAZ EDİLECEK İMZA BEYANI

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket unvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin unvanı altında düzenlenmelidir.

 

Örneğin: ATO Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirkete müdür olarak atanan Adana Taşımacılık Anonim Şirketi adına atacağım tatbik imzalarım aşağıdaki gibidir.

Adana Taşımacılık Anonim Şirketi adına;

Gerçek Kişi Adı Soyadı İmzaTÜRK TİCARET KANUNU M. 198' E GÖRE BİLDİRİM


Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir. Sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil için aşağıdaki belgelerin müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir:

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirketi temsile sınırsız yetkili yönetim kurulu üyesi veya üyelerince imzalı )

2. Hisse devirlerine yer verilmeksizin alınacak yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

3. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirketi temsile sınırsız yetkili yönetim kurulu üyesi veya üyelerince imzalı )TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Yönetim Kurulu Kararı  (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi) ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.) 

Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde,  bu husus (tek pay sahipliği gibi) tescil edilmek üzere hizmet birimlerimize başvurulması gerekmektedir.Yönetim Kurulu kararı 


Dikkat:  Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.ANONİM ŞİRKET PAYLARININ DEVRİ


***Anonim şirketlerde hisse devri tescili zorunlu bulunmadığından müdürlüğümüzce tescil yapılmamaktadır. Anonim şirketlerde hisse devrini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmek isteyen ilgililerin aşağıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat etmesi durumunda pay intikali/hisse devri işlemi TESCİL EDİLMEKSİZİN İLAN edilecektir.*** 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir) 

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl  2 fotokopi)

4. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin, devir eden ve devir alan ortağın sayfalarının yönetim kurulu üyesi/müdür tarafından şirket kaşesi ile imzalanmış örneği (bu belge ıslak imzalı olmalıdır).

5. Devir eden ile devir arasında yazılı şekilde yapılmış devir sözleşmesi aslı (TTK m. 489, 490)

6. Yeni ortak giriş var ise kararda ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.ANONİM ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNİN ŞEKLİ


Hamiline yazılı pay senetlerinin devri

TTK MADDE 489- (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.

Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke

TTK MADDE 490- (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

4. Sigorta Acentelik Sözleşmesi fotokopisi (1 adet)

5. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesiSİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotkopi) ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Anonim şirket aşağıdaki durumlarda sona erer:

*Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle

*İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle

*Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle

*Anonim şirket esas sözleşme değişikliklerindeki genel kurul toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla

*İflasına karar verilmesiyle

*Kanunlarda öngörülen diğer hâllerdeŞİRKETİN SÜRESİNİN UZATILMASI

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3.Şirketin süre maddesinin yeni şeklinin tadil edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun Cetveli)

5.şirketin ticari faaliyetini sürdürdüğü, TTK m. 529 hükmü gereğince şirket süresinin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle şirketin belirsiz süreli hâle geldiği, şirket sözleşmesinde öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmediği, işletme konusunun imkansız hale gelmediği, işletme konusunun gerçekleştiğine yönelik bir delile rastlanmadığı ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı hususlarının tespit olunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ve SMMM/YMM faaliyet belgesi aslı.TASFİYEYE GİRİŞ


Sigorta şirketleri tasfiyeye girmeden önce acentelik için vekalet aldıkları sigorta şirketlerinin azilnamelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. Tasfiyeye girdikten sonra vekalet azli tescili Mersis'te yapılamamaktadır. 

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun cetveli) (1 asıl 1 fotokopi)

5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.

7. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir. İlanların geç yayımlanması ya da hiç yayımlanmaması nedeni ile gerçekleşebilecek tasfiye sonu gecikmelerinden ilgili şirket yetkilileri/tasfiye memurları sorumludur.


Not: 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ gereğince Tasfiye memuru; tasfiye halindeki şirketin Vergi Kimlik Numarası ile tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede vadeli Türk Lirası mevduat hesabı açacaktır. Tasfiye memuru bu hesaba; Tasfiye halindeki şirketin bilinen alacaklıları ile kendisine ulaşılamayan ortaklarına dair alacak tutarını şirketin ticaret unvanı ve alacaklıya ilişkin mevcut kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle bir ay vadeli olarak yatıracaktır. Vade süresi dolduğunda, hesap aynı vade ile yenilenecektir. Tasfiye memurları, yukarıda yer alan açıklamalara göre bankaya yatırdığı alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne vermesi gerekmektedir. Tasfiye halinde bulunan şirketten alacaklı olan hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belge alacaklardır. Açılan hesaptan ödeme yapılabilmesi için, alacaklının ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur.

 

Not: Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri uygulanmaz 


***Şirket Alacaklısının bulunmaması durumunda alacaklılar listesinin sunulmasına gerek yoktur.***

 

Tasfiyedeki Şirketin Alacaklılar Listesi

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğe ulaşmak için tıklayın.


TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ


1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)

4. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

5. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun cetveli) (1 asıl 1 fotokopi)

6. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor 


TASFİYE SONU

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

4. Hazırda Bulunanlar Listesi (Hazirun cetveli) (1 asıl 1 fotokopi)

5. Genel kurulca onaylanmış son ve kesin Tasfiye Sonu Bilançosu ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)


Not: Tasfiye sonu bilançosunun aktif ve pasif bölümlerinin sıfır olması gerekir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK m. 643’ün yollaması ile TTK m. 543 alacaklıları 3. defa davetten itibaren 6 ay geçmedikçe toplanamaz (15.07.2016 tarihinden önce tasfiyeye girenler için beklenecek süre 1 yıldır). Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığı sicil gazeteleri.

Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK. 82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

 

6. Müdürlüğümüzde veya başka sicil müdürlüklerinde tescilli şube var ise sicil kaydının silinmesinden/terkininden önce veya en geç silme/terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.

7. Alacaklılara yapılmış olan birer hafta ara ile üç ilanın yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin birer nüshası tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. Aksi halde tasfiye sonu başvurusu işleme alınmayacaktır.


 

ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017