Gerçek Kişiler

GERÇEK KİŞİLER  

( Şahıs İşletmesi )

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11, 64 üncü maddeleri, 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, 04.04.2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2012/1 sayılı Genelge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2014 tarih ve 50035491/431.04 sayılı yazısı gereğince gerçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir. Bilanço esasına göre tutulan defterin ön yüzünde yer alan bilgilerin kuruluş dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

İşletme unvanı tescilden önce Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php adresinden kontrol edilmelidir.

 

Unvan araştırmasında şahıs/ şirket ayrımı yapılmamaktadır. Örnek: A İnşaat Limited Şirketi daha önce tescil edilmiş ise, B… C…. A İnşaat tescil edilemeyecektir. A İnşaatın önünde ad ve soyad olması unvan konusunda farklılık oluşturmamaktadır.

 

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 !!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!! 

 

***Geçici Koruma Altındaki Yabancılar Hakkında Duyuru***

11 Nisan 2014 tarihi itibarıyla tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 91 inci maddesi, geçici korumayı düzenlemektedir. Buna göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanabilecek geçici korumayla ilgili tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğiyle, 28/04/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyetinde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyetinden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınmıştır. Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” düzenlenmektedir. Bu kimlik belgesi; a. Söz konusu yabancıya Türkiye’de yasal olarak kalış hakkı sağlamaktadır. b. Herhangi bir harca ve ücrete tabi değildir. c. 6458 sayılı Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir. d. Türk vatandaşlığına başvuru ya da geçiş hakkı sağlamaz. e. Söz konusu yabancıya ait yabancı kimlik numarasını içermektedir. Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında tahsis edilecek yabancı kimlik numarası ile söz konusu yabancılar sosyal ve hukuki işlemlerini yürütebilmektedir.


TÜCCAR SINIFLARI


VUK Madde 176

Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır:

I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;

II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar.

Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:


VUK Madde 177

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (168.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı (230.000 TL) lirayı aşanlar;

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (90.000 TL) lirayı aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (168.000 TL) lirayı aşanlar.


KURULUŞ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Noterde düzenlenen unvan/tescil talepnamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

*Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) ile Mersis üzerinden doldurulan taahhütnamenin bilgileri aynı olmalıdır.

Mersisten doldurulan taahhütnamenin çıktısı noter tarafından ilgilinin üç imzası alınarak tasdik edilebilir veya aynı bilgileri içeren işletme ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) de Tasdik edilmiş olarak müdürlüğe verilebilir.

*Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) noter onaylı ibraz edildiği durumda ayrıca noter onayı olmaksızın MERSİS sisteminde hazırlanan taahhütnamenin de çıktısı yetkili tarafından imzalı şekilde Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.

4. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi

5. Oda kayıt beyannamesi  (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)

Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.

6. Vergi levhası fotokopisi (2 adet)

(25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs İşletmelerinin tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs İşletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs İşletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.)

7. Vesikalık fotoğraf (3 adet)

8. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,

9. Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)

 

*** Not: Mersisten faaliyet konusu belirlerken şirket sözleşmesi gibi çok uzun metinler girmeyiniz. 


Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma


Önemli: Gerçek kişi işletmelerin (Şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (ıslak imza)

4. İş adresi, işletme konusu, sermaye değişikliği için işletme sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

5. Sermaye artırımında, bu durumu belirten dilekçe


ÖNEMLİ UYARI: Adres değişikliği tescilinde en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir. 


 BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir) 

2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir) 

3. İşletme merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde işletmenin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.)


SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

4. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

 

ŞUBE AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Noterden tanzim edilmiş merkez unvanı ve şube ibaresini içeren unvan tasdiknamesi (ıslak imza)(noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)

4. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Ticaret Sicili Yönetmeliği 120 nci maddesine göre alınmış belge

5. Merkezi Adana İli dışında ise bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden tasdikli sicil dosyasında bulunan evrakın tümünün ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin birer adet onaylı suretleri

6. Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı) 


ŞUBE KAPANIŞI

1. Şube kapanışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

 

VERASETEN İNTİKAL / HALEFİYET

1. Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,

2. Noterde düzenlenen unvan tasdiknamesi (3 imza içermelidir.)

3. Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)

4. Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5. Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6. Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası


MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (İşletme kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2. Merkez nakline ait noterde düzenlenen unvan tasdiknamesi  

3. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

4. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5. Oda kayıt beyannamesi (İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, İşletme sahibinin resmi bulunmalıdır)


TİCARETİ TERK (KAYDIN SİLİNMESİ)

Sigorta işletmeleri kayıtlarını sildirmeden önce acentelik için vekalet aldıkları sigorta şirketlerinin azilnamelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. İşletme kaydı silindikten sonra vekalet azli tescili Mersis'te yapılamamaktadır. 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir, dilekçe içinde yer alan mal beyanı dilekçeden çıkarılmamalıdır)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamının aslı veya onaylı sureti (1 adet fotokopi) eklenmeli, dilekçe (Ticaret Sicil, Oda Sicil) ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. İşletmenin devamı ya da silinmesi için tüm mirasçıların noter vasıtasıyla muvafakatı alınmalı ve sicil müdürlüğüne sunulmalıdır. 

 

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017