Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER


Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.


***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!!


KOLLEKTİF ŞİRKET MUKAVELESİNDE BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR ŞUNLARDIR;

Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek

Şirketin kollektif olduğu

Ticaret ünvanı ve merkezi

Çalışma konusu

Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

KURULUŞ


1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli,kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli,kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

3. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha

4. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (  2 asıl 2 fotokopi )

5. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, yetkilinin 3 adet resim bulunmalıdır)


ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 Hisse devri/pay intikali, veraseten intikal tescil taleplerinde de aşağıdaki belgelerin müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir.

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 2 fotokopi) Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.


ŞUBE AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 asıl 2 fotokopi)

4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

5. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği

6. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

7. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin 3 adet resmi bulunmalıdır)


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN ADANA'YA MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı sureti

4. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

5. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 1 fotokopi)

6. Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

7. Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

8. Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, yetkilinin 3 adet resimleri bulunmalıdır)


TASFİYE

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

4. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

5. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)

6. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

7. Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)


TASFİYE SONU

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

4. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

5. Son bilanço ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017