Kooperatifler

KOOPERATİF ŞİRKETLER

 

**MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!!

 

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denilmektedir. 

Kooperatifler en az yedi ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

23/7/2009 tarih, 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir.


***KOOPERATİFLERLE İLGİLİ OLARAK KURULUŞ TESCİLİ DIŞINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN TESCİL BAŞVURULARINDA ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER KIYASEN UYGULANIR (TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ M. 110/2)***

 

KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Ana sözleşme onay tarihi,

Kooperatifin unvanı ve merkezi,

Kooperatifin amacı ve çalışma konuları

Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az ¼ ünün peşin ödenmesi,

Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,

Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

Kooperatifin temsiline ait hükümler,

Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.

 

KOOPERATİF KURULUŞU

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. İlgili Bakanlık tarafından onaylı ana sözleşme (2 Adet)

4. İlgili Bakanlık izin yazısı

5. İlanı gereken maddelerin yazılı olduğu Ana sözleşme özeti (3 adet)

6. Kooperatif temsilcilerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza)(1 asıl 1 fotokopi)

7. Oda Kayıt Beyannamesi

8. Temsilcilerin yeni çekilmiş 3'er adet fotoğrafları

Yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır. Denetçi Seçiminde üzerinde TC numarası yazılı denetçiye ait kimlik fotokopisi tescil esnasında Müdürlüğümüze verilmelidir.

23/7/2009 tarih, 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

 

KOOPERATİF GENEL KURUL TESCİLİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. İki adet hazirun cetveli

5. Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

6. Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

7. Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise,

8. Görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı  ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi) Not: Yönetim kurulu asil üyelerin ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır 

9. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

10. Genel kurulda anasözleşme değişikliği yapılmış ise yukarıdaki evraka ek olarak,

11. İlgili bakanlık onaylı tadil metni (1 asıl 1 fotokopi)

12. Genel kurulda tasfiye kararı alınması halinde ek olarak,

13. Tasfiye kurulunun görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

14. Tasfiye memurlarının kooperatif unvanı altında düzenlenmiş iki adet imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl )

15. Denetçi Seçiminde üzerinde TC numarası yazılı denetçiye ait kimlik fotokopisi tescil esnasında Müdürlüğümüze verilmelidir.

***Önemli Not: Müdürlüğümüze sunulacak genel kurul kararları mevzuatta tescil edileceği açıkça yazılı ise tescil işlemi yapılacaktır. Yasa hükümlerinde açıkça tescili öngörülmemiş hususlarda talebe binaen tescil işlemi yapılamaz. Böyle durumlarda müdürlüğümüzce “Tescile tabi husus bulunmamaktadır” şeklinde ilgilinin talep dilekçesine şerh düşülür, tescil yapılmaz.

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına göre “Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”

Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

 

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahip olanlar:

Yönetim kurulu veya anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ

Denetçiler kurulu,

Ortağı olduğu üst birlik

Tasfiye memurları

Bu kişilerin çağrısına rağmen genel kurul toplanamadığı takdirde ilgili bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Dört ortaktan az olmamak kaydıyle ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya ilgili Bakanlık tarafından Genel Kurul toplantıya çağrılabilir.

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak Genel Kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.

Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasında seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.

 

GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ

Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.

1. Anasözleşmeyi değiştirmek,

2. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

3. İşletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

4. Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,

5. Kanun veya anasözleşme ile Genel Kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek.

6. Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek.

7. İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek.

8. Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını tesbit etmek

 

TASFİYE GİRİŞ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

 

Not: Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar.

 

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise,

5. Görev bölümü ve temsil ile ilgili yönetim kurulu kararı  ( Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

6. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)

7. Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

8. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

 

TASFİYE SONU

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe

3. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

4. Hazirun cetveli

5. Tasfiye sonu sıfır bilanço ve Damga vergisi bedelinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı

6. Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 ay sonra toplanabilir.

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

 

KOOPERATİFLERİN DAĞILMA SEBEPLERİ

1. Anasözleşme gereğince,

2. Genel Kurul kararı ile,

3. İflasın açılmasıyla,

4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla.

8. Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. 

 

BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır.

2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır.

3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar.

4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar.

5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve onun alacaklıları ile olan münasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu mallar ayrı bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kullanılır.

6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir.

7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili müdürlüğünden istenir. Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildirilir.

8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları ile birlikte devralan kooperatife katılmış olurlar.

9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortakları yalnız onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dairesinde takip olunabilirler.

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez.

11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı taktirde birleşme kararı, ancak bütün ortakların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kararına katılmamış olan ve bundan başka kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz. 

 

KOOPERATİFİN BİR KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN DEVRALINMASI

Bir kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu müessesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemiyetler tarafından da devralınabilir. Bu takdirde genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait ekonomik kuruluş veya herhangi bir ekonomik kuruluş veya herhangi bir dernek veya cemiyet tarafından devralınması hallerinde genel kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir. Devir kararının ilan edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı ticaret sicilinden sildirilir. Bu husus ayrıca ilan ettirilir. Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.

 

KOOPERATİFİN ŞUBESİNİN AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Merkezin bağlı olduğu sicil memurluğundan ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları ile bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri )

4. Şube açılışına ilişkin yönetim kurulu kararı.(Kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir) (noter onaylı 1 asıl 1 fotokopi)

5. Şube temsilcisinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi (ıslak imza)

6. Merkezin sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

7. Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması)

 

KOOPERATİFİN ŞUBESİNİN KAPANIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Şube kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN ADANA’YA MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri

4. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

5. Bakanlık temsilcisi -komiser- atama yazısı aslı,

6. Bakanlık izin yazısı aslı

7. Tadil metni (1 asıl 1 fotokopi)

8. Hazirun cetveli (1 asıl 1 fotokopi)

9. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi

10. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza)

11. Oda Kayıt Beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması) 

***Önemli Not: Tapuda yapılacak işlemlere ilişkin müdürlüğümüzden alınacak Tapu Yetki Belgelerinde genel kurulda görüşülen konular, yönetim kurulu kararları belge içine yazılmamaktadır. Tapu Belgeleri standart olup içeriğine ekleme ya da çıkarma yapılmamaktadır. 

 

KOOPERATİFLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.

Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme,çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir. Kararın onaylı örneğinin çıkarılan ortağa tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.

Ayn nevinden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya aynları devralması sözleşme ile kabul edilebilir.

Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur.

Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir.

Kanun veya anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça Genel Kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir.

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017