Ticaret Şirketleri Adi Ortaklıkları

TİCARET ŞİRKETLERİ ADİ ORTAKLIKLARI

 

***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...  

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-

 

İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!!

 

Ticaret Şirketleri Adi Ortaklıkları iki veya daha ziyade hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerdir.


!!!Gerçek Kişi Ticari İşletmelein Kurdukları Adi Ortaklıkların Tescili Mümkün Değildir!!!

 

 Adi Ortaklık Kurabilecek Şirketler

 Kollektif Şirket

 Komandit Şirket

 Anonim Şirket

 Limited Şirket

 Kooperatif Şirket

 

KURULUŞ

İki veya daha fazla hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belirli bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esaslar, Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret sicillerine tescili hakkında tebliğ (İç Ticaret 2009/2) ile 01.04.2009 tarih 27187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmeler talep edilmesi halinde ticaret siciline tescil edilir. Ancak gerçek kişi ticari işletme olarak adi ortaklığın tescili ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre mümkün değildir.

 

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret sicillerine tescili hakkında tebliğ (İç Ticaret 2009/2) gereği ticaret siciline tescili istenilen tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin, ticaret siciline tescilinin istenebilmesi için söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve notere onaylatılması gerekmektedir.

 

Adi ortaklık sözleşmesinde asgari olarak aşağıdaki unsurların bulunması gerekmektedir;


1- Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil ve ilzama yetkilileri,

2-Ortaklığın açık olarak bir ticari işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticari işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre,

3-Ortaklığa konu ticari işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu, hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.

4-Sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar.

 

ADİ ORTAKLIĞIN TESCİLİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmelerin tescili sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilir. Bu ortaklıklar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu durum, ticaret sicili müdürlüğünce tıpkı şubelerin merkezlerine bildirim yükümlülüğü gibi, ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüklerine aynı gün bildirilir.

 

ADİ ORTAKLIK TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Adi ortaklık tescili için aşağıdaki belgelerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

1-Mersis kaydı. Başvuru ilk olarak Mersis üzerinden yapılmalıdır. Mersis (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ ) üzerinden yapılan kayıt ile birlikte alınan takip numarası ticaret sicili müdürlüğüne tescil esnasında dilekçede yer almalıdır.

2- Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir) Dilekçe, işletme sahibi adi ortaklığı temsile yetkili kişiler veya bunların temsilcileri tarafından sunulmalıdır.

Adi ortaklığı temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı taahhütname. Adi ortaklığı temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası başvuru dilekçesinde yer alıyor ise ayrıca taahhütname verilmesine gerek yoktur.

Taahhütnamede adi ortaklığın unvanı, sermayesi, merkezi, işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilir. Taahhütnamenin altına içerdiği bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılarak imzalanır.

3-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

4-Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış adi ortaklık sözleşmesi. (1 asıl 2 fotokopi)

6-Adi ortaklığı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

7- Adi ortaklığa taraf ticaret şirketlerinin tüzel kişiliklerinin devam ettiğine dair son tescile ait ticaret sicili gazetesi onaylı örnekleri ya da ticaret sicili müdürlüklerinden alınacak belgeler

8- Oda kayıt beyannamesi (1 asıl)

 

TEMSİLCİ TAYİNİ/ AZLİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

2.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

3.Adi ortaklığa taraf ticaret şirketlerinin her birinin ayrı ayrı yönetim organları tarafından alınmış adi ortaklık yapısının kurulması, adi ortaklık sözleşmesi, adi ortaklıkta tüzel kişiliği temsil edecek gerçek kişilerin seçimi gibi hususlarda alınmış olan noter onaylı kararlar. (1 asıl 2 fotokopi)

4.Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

 

ADİ ORTAKLIĞIN KAYDININ SİLİNMESİ

A. İlgililerin Talebi Üzerine

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Ticaret sicili müdürlüğüne tescil edilmiş bulunan ticari işletmelerin ticaret sicilindeki kayıtlarının silinmesi için tüm ortakların İMZALARI NOTERCE TASDİK EDİLMİŞ BİR DİLEKÇE ile, ilgili ticaret sicili müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

B. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Durumunda

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona erdirilmesi durumunda ise Ticaret Sicili Yönetmeliğinin tescil başvurusunda yetkililere ilişkin (22 inci madde) hükmüne uygun olarak İLGİLİNİN TALEBİ ile ticari işletmeye ait kayıt ilgili ticaret sicili müdürlüğündeki sicilden silinir.

2. Sözleşmenin sona erdiğini ispatlayıcı belgeler (1 asıl 2 fotokopi)

3.Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

 

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017