Yabancı Firma Şubeleri

YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN AÇILIŞI

 

***VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ TESCİL EVRAKI EKİNDE YER ALMAYAN TESCİL BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS’TEN GİRİLMEMİŞ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR***

***MERSİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN VERGİ NUMARASI ALINAMAMAKTADIR. İLGİLİLERİN TESCİL ÖNCESİ İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN VERGİ NUMARASI ALMALARI GEREKMEKTEDİR. VERGİ NUMARASI OLMAYAN TESCİL BAŞVURULARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR***

*** TESCİL VE İLAN MASRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...  

*** TİCARET UNVANI TESPİT EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN TIKLAYINIZ... 

*** MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERSİS SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLUP TÜM İŞLEMLERİN mersis.gumrukticaret.gov.tr ADRESİNDEN E-İMZA İLE (KURULUŞ HARİÇ) YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 

!!! TESCİL İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLEN RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ EVRAKLAR İÇİNDE TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA VEYA MERSİS İLE İLGİLİ SORUNLARDA, İLGİLİLERDEN ÜZERİNDE TC KİMLİK NO YAZILI KİMLİK FOTOKOPİLERİ İSTENECEKTİR. !!! 

 

KURULUŞ

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi. ( Aslı ve çevirisi yapılmış bir nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

4. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi

5. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi  

( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

6.  Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezini mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi

(Bu belgenin yurt dışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

7.  Yabancı uyruklu müdür varsa, onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi (Yerleşim yeri Türkiye’de buluan en az 1 müdür atanmalıdır)

8.  Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezini temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında  noter onaylı imza örnekleri

9.  Kuruluş bildirim formu ( 3 nüsha )

10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin resimleri bulunmalıdır)

11. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezi için bu izin veya uygun görüş yazısı.

12. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi.

13. Kaynak ülkede (Şirketin Yabancı Ülkedeki merkezinin tabi olduğu hukuk kurallarına göre) şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler.  


YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN UNVANI

Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin unvanı;

“Merkez unvanı (merkezin bulunduğu ülkedeki) + Adana Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir (TSY m. 119/2: Merkezi yurtdışında bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır.).

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube unvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

 

Tablo 1. Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Unvanları Örnek Tablosu


 Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkez Unvanı

  Şirketin Türkiye Şubesi Merkezi
(İlk Tescil Olan Şube)
 

X GmbH  

 X GmbH Adana Merkez Şubesi 

   

MÜDÜR ATAMASI/ AZİL/ TEMSİL VE İLZAM

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin yetkilisi ile ilgili (temsil/ azil) kararı (1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir)

4. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

5. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik dökümü yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (1 asıl 1 fotokopi) ve vergi numarası dökümü

6. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge


*** Not: Müdür azlinde 4, 5 ve 6. numaralı belgeler istenmemektedir.


YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Genel Kurul/ Yetkili Organ Kararı (Noter onaylı – 1asıl 2 fotokopi )

Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezinin yetkili organının adres değişikliği hakkında kararı. (1 asıl 2 fotokopi) (aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir) 


ÖNEMLİ UYARI: Tescil esnasında en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir.

 

BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

   3. Yabancı Şirket Türkiye Şubesinin merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde şirketin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.)

 

ŞİRKETİN TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİNE BAĞLI DİĞER ŞUBELERİNİN AÇILIŞI


Tablo 2. Merkezleri Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye’deki Merkez Şubelerinin Ve Bunlara Bağlı Şubelerinin

 

Unvanları Örnek Tablosu

Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkez Unvanı

Şirketin Türkiye Şubesi Merkezi

(İlk Tescil Olan İşletme/Şube)

Şirketin Türkiye Merkez Şubesine Bağlı Diğer Şubeler

(Merkeze Bağlı Sonra Tescil Olan işletmeler/Şubeler)

X GmbH X GmbH Adana Merkez Şubesi X GmbH Çukurova Şubesi
X GmbH X GmbH Adana Merkez Şubesi X GmbH Seyhan Şubesi

 

Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin açılışına ilişkin imzaları noter onaylı Genel Kurul/ Yetkili Organ kararı (1asıl 2 fotokopi )


Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezinin yetkili organının, Yabancı Şirket Türkiye Şubesinin merkezinin dışında açacağı şube açılışı hakkındaki kararı. (1 asıl 2 fotokopi) (aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir)

1. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin temsilcilerinin, Yabancı Şirket Türkiye Şubesinin merkezinin dışında açacağı şubesinin unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1asıl 1 fotokopi)

2. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin Şirketin Yabancı Ülkedeki merkez sicil müdürlüğünce onaylı ve tercümeli bir örneği

3. Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi

4. Şirketin Türkiye Şubesi Merkezin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 120 nci maddesine göre,merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120.md.ne göre alınan belge)

5. Oda kayıt beyannamesi (Şirketin Türkiye Şubesi Merkezin yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

6. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)


ŞİRKETİN TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİNE BAĞLI DİĞER ŞUBELERİNİN KAPANIŞI

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezine bağlı diğer işletme/şubesinin kapanışına ilişkin noter onaylı Genel kurul/ Yetkili Organ kararı (1 asıl 2 fotokopi)


Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezinin yetkili organının, Şirketin Türkiye Merkez Şubesine bağlı şubesinin kapanışı hakkında kararı. (1 asıl 2 fotokopi) (aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir)

1. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir şirketin Yabancı ülkedeki merkezinin tercüme edilmiş Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı) veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren tercüme edilmiş sicil kayıt belgesi


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN ADANA’YA MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe  (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

3. Varsa değişiklikleriyle beraber, şirketin yabancı ülkedeki merkezindeki şirket sözleşmesinin merkez yabancı sicil müdürlüğünce onaylı ve tercümeli bir örneği 


1. Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin Türkiye’deki eski şube merkezinde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi

2. Eski sicil müdürlüğünden alınmış şube merkezinin sicil kaydının onaylı örneği (Ticaret Sicili Yönetmeliği 111 inci maddesine göre)

4. Genel Kurul/ Yetkili Organ Kararı (Noter onaylı – 1asıl 2 fotokopi )

3. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezinin yetkili organının merkez nakli hakkında kararı. (1 asıl 2 fotokopi) (aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.

4. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.

5. Merkez nakli tescili ile birlikte atanan yeni müdürlerin Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezi unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi). Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin devam eden müdürleri için imza beyannamesi istenmemektedir.

6. Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

7. Kuruluş Bildirim Formu(2 nüsha)

8. Vergi Levhası Fotokopisi (2 Adet)

9. Merkez nakli ile gelen dosyada sureti bulunmaması durumunda Yabancı ortak/ yetkili için noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de ise süresi dolmamış noter onaylı ikamet tezkeresi.  


YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN TASFİYEYE GİRİŞİ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)

3. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı (1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

4. Tasfiye memurunun tasfiye halinde Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

5. Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge

 

YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ MERKEZİNİN TASFİYE SONU

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)

2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Yabancı Şirketin Türkiye Şubesi Merkezinin imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)

3. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar alacaklıları 3. defa davetten itibaren 1 yıl sonra alınabilir.

4. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar (1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

5. Şirketin Yabancı Ülkedeki Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (2 nüsha)

 

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017