Güncel Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI

  • 23.03.2020
  • ytso

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

 

1. Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste (Ek-1) bir dilekçe ekinde İş Kur Müdürlüğüne gönderilir. 

2. İşyerinde uygulanacak kısa çalışmaya ilişkin uygunluk tespitinin yapılması amacıyla talep edilen bilgi ve belgeler Bakanlık İş Müfettişlerine iletilir.

3. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtlar tutulur ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edilir.

4. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

5. İstenilen bilgi, belge ve kayıtlar belirtilen sürede verilmediği takdirde 4857 sayılı Kanunun 92’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

6. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarının, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir,

7. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulamalarında Kurum tarafından yapılacak ödemelerin 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlayıp, bu döneme ilişkin ücret işverene aittir.

8. Uygunluk tespiti sonucu bildirilen kısa çalışma oranı üzerinde kısa çalışma ödemesi talep edilemez.

9. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesi ile birlikte 10 gün içinde bildirilir,

10. Kısa çalışma inceleme sonucunu; işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilir ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılmaması durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

11. Kısa çalışma ödeneği alanların yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunu veya sağlık raporunun başlama ve bitiş tarihleri İş Kur’a bildirilir. 

12. Normal faaliyete başlamaya karar verilmesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirilir.

13. İşyerinin faaliyet alanının belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır. 

14. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

15. Kuruma yapılacak eksik ve/veya hatalı bildirimimden kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte ödenir.

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017