Fiyat Tarifleri

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin
Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik

15.12.2004 TARİH-25671 SAYILI RESMİ GAZETE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tâbi esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve denetimi ile diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
Oda: Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Deniz Ticaret Odasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifelerinin Hazırlanması ve Tarifelere İtiraz
Tarife Tespit Esasları
Madde 4 — Odalar, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilir. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerce üretilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler, üretilen mal ve hizmetin tacir, deniz taciri ve sanayici vasfıyla bağlantısı dikkate alınarak ilgili oda tarafından tanzim edilir.
Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.
Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu, meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır.
Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.
Tarifelerin Hazırlanması
Madde 5 — Odalar, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.
Odalar, tarifelerin hazırlanmasında uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir.
Odalar, çalışma alanı içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlayabilir.
Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer.
Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde o yer belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bildirilir.
Komisyon
Madde 6 — Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur.
Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlar.
Komisyon, başkanın yazılı çağrısı üzerine üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile ve gerekçeli olarak alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.
Tarifelere İtiraz
Madde 7 — Belediyeler ve o yerin mülki idare amiri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda ilgili odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz edebilir.
Komisyona yapılan itirazlar, tarifelerin uygulanmasını durdurmaz.
Komisyon tarifeyi onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, ilgili oda ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının kendisine yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesindir.
Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarifelerin Düzenlenme Şekli ve Bulundurulacağı Yerler
Tarifelerin Düzenlenme Şekli
Madde 8 —
Üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifelerini içeren belge, tabela, levha, pano ve benzerleri Birlik tarafından belirli tip ve standart ölçülerde hazırlanan örneklerine uygun olarak ilgili odaca bastırılır.
Tarifelerin satış bedeli oda tarafından belirlenir. Üyeler, ücret tarifelerini üyesi bulundukları odalardan temin ederler.
Tarifelerin Bulundurulacağı Yerler
Madde 9 — Tespit edilen tarifeye ilişkin belge, tabela, levha, pano ve benzerleri bu tarifede ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, mal ve hizmetin sunulduğu iş yerinde veya doğrudan üretilen mal üzerinde, tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek biçimde asılır, takılır, bulundurulur veya yapıştırılır.
Tarifelerin Yazıldığı Belge, Tabela, Levha, Pano ve Benzerleri Üzerinde Yer Alması Gerekli Bilgiler
Madde 10 — Tarifelerin üzerinde yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerinde;
a) Odanın amblemi, unvanı ve soğuk damgası,
b) Üyenin adı, soyadı, unvanı, oda sicil kayıt numarası ile ticaret sicil numarası,
c) Odanın tarifeyi tespit tarihi,
d) Tarifede belirlenen fiyatların azami haddi
yer alır.
Tarifenin yazıldığı belge, tabela, levha, pano ve benzerleri üzerine ilan veya reklam konulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yaptırım ve Çeşitli Hükümler
Tarifelerin Denetimi
Madde 11—
Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.
Yaptırım
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci maddelerinde öngörülen disiplin cezalarına ilişkin hükümler ile 93 üncü maddesinde belirlenen para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 13 — 13/9/1995 tarihli ve 22403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tacir ve Sanayicilerce 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Üretilen Mal ve Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017