Yönetim Kurulu

Salih ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal İNAN
Yönetim Kurulu Baş.Yrd.
Kadir MENGEŞ
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.
Haşim AKIN
Yönetim Kurulu Sayman Üye
Naci TUNA
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunun İşlev ve Görevleri

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürütme organı ve yasal temsilcisidir. Meclis’in kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 11 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

✔ 5174 sayılı yasada belirtilen görevlerinin yanında ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel hedefleri doğrultusunda; Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevlerini en iyi ve hızlı biçimde yürütmesi, idari yapının verimli ve düzenli çalışması ve bu çalışmaların genel çıkarlara uygun ve özel sektörün gelişmesini sürdürecek biçimde yürütülmesini sağlar.
✔ Özel sektörün gelişmesini engelleyici kararların alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur.
✔ Yönetim Kurulu, yukarıdaki görevlerini gerçekleştirmek için, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nı mali bakımdan ilzam eden her türlü yasal davranışta bulunma, her yıl için iş programı ve bütçe hazırlama, 5174 sayılı Kanun’un Odalar’a getirdiği görevleri yerine getirme, komitelerden, üyelerden ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası dışından gelen istek ve önerileri değerlendirme, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin görev alanına giren konularda önerilerde bulunma, İdari Yapı’nın her türlü atama, yükseltme, işten çıkarma gibi özlük hakları konusunda karar verme yetkilerini kullanmaktadır.
✔ Yönetim Kurulu, çalışmaları için gerektiğinde, geçici ya da sürekli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu oluşumlarda dışarıdan uzmanlarla çalışabilir, danışmanlık hizmeti alabilir.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017